Stena Line hamnar, Göteborg
PROJEKT

Stena Line hamnar, Göteborg

Efterklang har ett pågående samarbete med Stena Line för att genomföra bullermätningar och bullerkonsultationer vid deras Göteborgshamnar.

Detaljer

Kund
Stena Line

År
2003

Stena Line Port
Bakgrund

Sedan 2003 skall hamnverksamheter för större fartyg tillståndsprövas enligt miljöbalken. Prövningen omfattar bland annat verksamhetens buller till omgivningen.

Stena Line bedriver verksamhet vid två tillståndspliktiga hamnar i Göteborg, benämnda Masthugget – och Majnabbeterminalerna. I deras miljötillstånd finns villkorsgivna nivåer för högsta bullersspridning samt krav på uppföljning av buller.

Uppdrag

Efterklangs uppdrag för Stena Line har omfattat framtagning av kontrollprogram, utförande av löpande bullerkontroller samt att göra prognoser och uppföljningar av buller vid förändringar i fartygstrafikering.

Då hamnarna är omgärdade av trafikleder och placerade centralt i Göteborg, har bullerspridning till omgivningen inte kunnat klarläggas med endast mätningar. För att bedöma spridning till omgivningen har istället en avancerad spridningsmodell använts där inverkan av enskilda utrustningar på fartyg och på kaj kunnat studeras.

Resultat

Genom mångårig erfarenhet av samarbete med Stena Line, och andra hamnoperatörer, besitter Efterklang en mycket god bild av bullersituationen i och kring hamnar och från fartyg.

Kontaktperson
Ulf Olsson
Ulf Olsson