Gamla Sanatoriet, Örebro
PROJEKT

Gamla Sanatoriet, Örebro

Efterklang har på uppdrag av Eyra Bostad utfört bullerutredningar och åtgärdsförslag vid Gamla Sanatoriet i Örebro, så att de nya bostäderna skulle klara aktuella ljudkrav.

Detaljer

Kund
Eyra Bostad

År
2020-2021

Bakgrund

Eyra Bostad kontaktade Efterklang för att få hjälp med planering av fyra nya punkthus vid Gamla Sanatoriet i Örebro. Området ligger vid trafikplats Adolfsberg där E18 ansluter till E20- två vägar som i stor utsträckning utsätter närliggande byggnader för trafikbuller.

I ett tidigt skede var planen att det skulle byggas ett äldreboende mellan punkthusen och vägarna, som i sin tur förutsattes vara byggt innan själva punkthusen. Byggnationen var godkänd av kommunen och skulle delvis fungera som en bullerskyddsskärm, men förutsättningarna ändrades och äldreboendet uteblev. Efterklang har varit med i hela processen och fick förtroendet att fortsätta med utredningen trots nya premisser.

Uppdrag

I diskussion med kund framkom det att den tänkta genomförandetiden för planen var 5 år. Dessa fem år hade passerat, så på grund av det och att äldreboendet inte längre skulle byggas, fick vi i uppdrag att vinkla utredningen. Vi valde att ställa resultatet mot kraven enligt detaljplanen och riktvärdet enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216). I jämförelsen mot riktvärden enligt förordningen innehålls riktvärdet för samtliga bostäder utan avsteg.

Resultat

Med anledning av förändringar i grundplanen blev det svårare att få till bostäder som klarade satta riktvärden. Men tack vare bra kommunikation mellan Efterklang och beställare lyckades vi hitta lösningar som möjliggjorde att de nya kommande byggnaderna uppfyllde kraven och riktvärdena. Utöver detta fick vi fortsatt ansvar, då byggledningskonsulten Tida Byggpartner behövde hjälp med ljudprojektering, för att bostäderna skulle klara aktuella ljudkrav mellan lägenheterna.

Kontaktperson
Efterklang employee
Johanna Åström