Bullerutredning, Swerock Hagby
PROJEKT

Bullerutredning, Swerock Hagby

Efterklang har utfört bullermätningar vid Swerocks bergtäkt i Hagby.

Detaljer

Kund
Swerock AB

År
2019-2022

Bakgrund

Swerock AB har ansökt och under oktober 2022 fått beviljat fortsatt och utökad bergtäkt- och återvinningsverksamhet vid bolaget befintliga bergtäkt inom Fredriksdal 2:2 i Trosa kommun.

Uppdrag

Efterklang har under 2019-2022 genomfört bullerutredning för den ansökta verksamheten. Utredningen har utförts med mätningar i täkten samt bullerspridningsberäkningar för varje brytsituation som förväntas utgöra värsta fall avseende buller till omgivningen.

Beräkning av vägtrafikbuller har utförts för trafik på det allmänna vägnätet och har beräknats med och utan tillkommande täkttransporter utmed väg 838.

Efterklang har även deltagit i den huvudförhandling som ägde rum i september 2022 i Mark- och miljödomstolen. Efterklang redogjorde där för bullerutredningen och svarade på frågor från myndigheter och privatpersoner.

Resultat

Bullerutredningen ingår i den miljökonsekvensbeskrivning som är en del av i Swerocks tillståndsansökan. En tydlig bullerutredning är av vikt för kunden då den förenklar kommunikationen med berörda myndigheter i dessa frågor.

Efterklangs konsulter har stor erfarenhet av branschen samt att delta vid huvudförhandlingar.

 

Kontaktperson
Pär Wigholm
Pär Wigholm