Tunadalsspåret, Maland
PROJEKT

Tunadalsspåret, Maland

Efterklang har gjort flera bullerutredningar vid den nya järnvägen Tunadalsspåret i Maland.

Detaljer

Kund
Trafikverket

År
2017-

Our projects - Noise - Malandsjärnvägar
Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga en ny järnvägsanslutning som kopplar ihop Ådalsbanan med Tunadalsspåret i Maland. De har även för avsikt att elektrifiera och rusta upp den befintliga järnvägen för utveckling av ett effektivt transportnav, med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i Sundsvall. Det nya spåret bidrar till tillväxt i Sundsvallsregionen och gör det möjligt att flytta över gods från väg till järnväg, vilket ger stora miljövinster.

Uppdrag

Efterklang fick i uppdrag att genom beräkningar och mätningar utreda ljudnivån från infrastrukturen till bostäder, för att se till att ljudnivåer i och vid bostäder följer befintliga krav för en hållbar livsmiljö och välbefinnande.

Resultat

Utifrån resultatet på genomförda beräkningar och mätningar föreslogs åtgärder så som bullerskyddsskärmar, bullerskyddsvallar och åtgärder av fasader.

Kontaktperson
Josefin Grönlund
Josefin Grönlund