Swerock, Froby
PROJEKT

Swerock, Froby

Efterklang har under hösten 2022 genomfört bullerutredning av Froby bergtäkt i Västerås.

Detaljer

Kund
Swerock AB

År
2022

Bakgrund

Swerock AB driver en bergtäkt i Froby som ligger i Västerås kommun. Efterklang har under hösten 2022 genomfört bullerutredning av den befintliga verksamheten i enlighet med verksamhetens villkor om uppföljning av buller i sitt miljötillstånd för verksamheten.

Uppdrag

Utredningen har utförts med närfältsmätningar i täkten samt bullerspridningsberäkningar för den aktuella verksamheten. De bullerkällor som inte var aktiva har simulerats avseende källstyrka ur Efterklangs bullerdatabas för att simulera ett aktuellt värsta fall när samtliga källor kan vara i drift samtidigt. I samband med närfältsmätningar utförs även immissionsmätning i kontrollpunkt vid bostad eller täktkant för att kunna kalibrera bullerberäkningar i samma punkt.

Resultat

Efterklangs utredning visar att beräknade ekvivalenta ljudnivåer uppfyller bolagets bullervillkor för samtliga tidsperioder.

Efterklangs konsulter har stor erfarenhet av att jobba med aktörer inom grus- och bergtäkter. Vi har möjlighet att snabbt ta oss an uppdrag och har stor förståelse för verksamhetens olika utmaningar vad gäller buller. Vi har stor erfarenhet av att jobba med åtgärder för att vid behov dämpa buller.

Buller är en av de största miljöfrågorna för täktverksamheter. Det är av stor vikt för bolagen att ha hög kvalitet i sina utförda bullerutredningar för att få igenom sina tillståndsansökningar.

Kontaktperson
Pär Wigholm
Pär Wigholm