Scandinavian Stone, Vånga
PROJEKT

Scandinavian Stone, Vånga

Efterklang fick genom tidigare samarbeten med Scandinavian Stone förtroende att utreda buller vid naturstenstäkten Vånga Väst i Skåne.

Detaljer

Kund
Scandinavian Stone

År
2020-2022

Scandinavian Stone i Vånga
Bakgrund

I nordöstra Skåne ligger Vångaberget där det idag finns flera olika naturstenstäkter varav Scandinavian Stone har verksamhet i tre. På platsen bryts en speciell röd granit som är mycket populär till fasadbeklädnad, markplattor, golv, murar, trappor, köksbänkar, gravstenar etc. För att säkerställa framtida drift i den täkt som går under namnet Vånga Väst stenbrott sökte Scandinavian Stone under 2022 tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet.

Efterklang har arbetat tillsammans med Scandinavian Stone tidigare och fick därför frågan om att ta fram en bullerutredning för Vånga Väst.

Uppdrag

Eftersom det idag finns flera andra verksamheter med egna miljötillstånd var en viktig del i bullerutredningen att utreda det kumulativa bullret (totalt buller från alla verksamheter). Det innefattar då också de transporter som sker till och från de olika verksamheterna på mindre landsvägar.

För att utredningen skulle baseras på tillförlitligt underlag utfördes närfältsmätningar i syfte att bestämma ljudemission för bullrande maskiner och arbetsmoment i verksamheten. Detta har sedan legat till grund för den 3D-modell som tagits fram för täkten och dess närområde. Men hjälp av denna modell har förväntat buller från den framtida verksamheten till kringliggande bostäder beräknats och jämförts med gällande riktvärden.

För att hjälpa Scandinavian Stone i processen med tillståndsansökan har vi också deltagit som experter vid förhandling i Mark- och miljödomstolen.

Resultat

Utifrån de slutsatser som framkommit under framtagande av bullerutredningen har Scandinavian Stone anpassat sin verksamhet för att begränsa buller till omgivningen. Bullerutredningen är en av flera delar som bidragit till att täkten under 2022 fick förnyat tillstånd och att den röda Vångagraniten fortsatt kan användas för många olika ändamål.

 

Bilder: Scandinavian Stone, detalj på röd granit samt fasad från Vångaberget.

Kontaktperson
Niklas Carlsson
Niklas Carlsson