Coop, Mellerud
PROJEKT

Coop, Mellerud

Vibrationsisolering av kylmaskiner i livsmedelsbutik gjorde pausrum tyst.

Detaljer

Kund
Coop Väst AB

År
2023-2024

Bakgrund

Maskiner med roterande komponenter genererar dynamiska krafter (vibrationer) som påverkar den bärande konstruktionen. Om dessa maskiner placeras på ett dynamiskt vekt fundament i kombination med otillräcklig vibrationsisolering, kan krafterna orsaka omfattande spridning av vibrationer och stomljud genom byggnadens konstruktion. Ljud kan därefter stråla ut och skapa störningar i närliggande rum.

Efterklang genomförde under 2023 en ljud- och vibrationsutredning i en livsmedelsbutik i Mellerud där två tunga kylkompressorer orsakade störande ljud i personalens pausrum.

Uppdrag

Projektet startade med en initial ljudmätning i aktuellt pausrum och maskinrum (maskinrummet är placerat direkt ovanför pausrummet). Efter analys av mätresultat kunde fastställas att ljudkrav överskreds. Efter att överskridande av ljudnivåer fastställts blev nästa hållpunkt att ta reda på vilken källa som orsakade bullret och hur det spreds i byggnaden – var det luftburet direktljud och/eller stomljud?

Genom att subtrahera uppmätt ljudnivå i teknikrum med ljudnivå i pausrum kunde en ljudnivåskillnad räknas fram. Denna kurva (ljudnivåskillnad per frekvens) jämfördes med beräknad ljudisolering som kan förväntas av byggnadskonstruktionen om ljudöverföringen enbart hade skett via luftburet ljud. Slutsatsen blev att den faktiskt uppmätta ljudnivåskillnaden var avsevärt lägre än den förväntade, särskilt vid låga frekvenser. Detta innebär att ljudöverföring sker i huvudsak via byggnadsstommen, i form av så kallat stomljud (vibrationer/ljud som fortplantas genom byggnadens stomme och sedan strålar ut via till exempel väggytor i ett annat rum). I detta skede kunde därmed konstateras att ljudkrav överskreds och att detta till stor del berodde på stomljudsöverföring mellan utrymmena.

För att säkerställa att kompressorerna var den faktiska orsaken till stomljudsproblemet genomfördes en vibrationsmätning i maskinrummet. Nästa steg i utredningen blev därmed att utifrån erhållna data och dragna slutsatser dimensionera vibrationsisolering till maskinerna.

Resultat

Genom att installera en vibrationsisolering med låg uppställningsfrekvens kunde tillräcklig isolering erhållas trots icke ideala förutsättningar hos det bärande bjälklaget. Isoleringen reducerade ljudnivåerna i pausrummet så att ljudkrav kunde innehållas. Åtgärderna gav god effekt, -8 dBA respektive -12 dBC. En minskning med ca 10 dB brukar subjektivt uppfattas som en halvering av ljudnivån.

Kontaktperson
Gustav Vågfelt
Gustav Vågfelt