Volvo Campus Lundby, Göteborg
PROJEKT

Volvo Campus Lundby, Göteborg

Under 2018 och 2019, inför eventuellt detaljplanearbete, fick Efterklang i uppdrag att göra en prognos över Campus Lundbys framtida bullersituation och dess påverkan på miljön.

Detaljer

Kund
Volvo AB

År
2018-

Volvo Campus Lundby
Bakgrund

Volvo AB vill skapa ett globalt utvecklingscentrum för framtidens transportlösningar i Göteborg. Under de närmaste åren kommer därför större delen av Volvokoncernens Göteborgsbaserade verksamheter att samlas i Lundby. Målsättningen är att skapa ett stort område med campuskänsla. Det innebär att området kommer att vara mer öppet med bland annat torgmiljöer där även andra aktörer kan ha lokaler.

Uppdrag

Efterklang har under 2018 och 2019 haft i uppdrag att, inför detaljplanearbete, ta fram en prognos över Campus Lundbys framtida bullersituation och dess påverkan på omgivningen. Prognoser har gjorts i ett tidigt skede i projektet, innan några detaljer om huskroppars exakta utformning och installationer fastställts. Utredningen har bland annat baserats på de ljuddata för de idag befintliga verksamheterna i området, som Efterklang tagit fram genom kontinuerliga kontroller och kartläggningar sedan 1980-talet. Två olika projekteringsscenarion har utretts; utan- respektive med beaktande av bullerskyddsåtgärder.

Resultat

Prognosen har visat på möjligheten för Volvo att i framtiden klara bullerriktvärden för Campus Lundby. Uppdraget har också identifierat behovet av att bland annat beakta placering och utformning av parkeringshus samt tillkommande byggnaders installationer vid projektering.

Med framtagen prognosmodell har Volva möjlighet att styra projektering av tillkommande byggnader och installationer så att man når en framtida god ljudmiljö inom och kring Volvo Campus Lundby.

Kontaktperson
Ulf Olsson
Ulf Olsson