SMA Mineral, Klinthagen kalkstensbrott
PROJEKT

SMA Mineral, Klinthagen kalkstensbrott

Efterklang har på uppdrag av SMA Mineral AB undersökt hur den ökade utgrävningen av kalksten i området påverkar dess omgivning vad gäller buller och vibrationer.

Detaljer

Kund
SMA Mineral AB

År
2018-

SMA Mineral
Bakgrund

SMA Mineral AB utvinner kalkprodukter som används bland annat till den svenska basindustrin. För att trygga tillgång till råvaran kalksten vill bolaget bryta kalk i en utökad omfattning vid befintliga kalkstensbrott utanför Klintehamn på Gotland. Brytning av kalksten medför att en rad bullrande moment såsom borrning, krossning, knackning av skut och transporter behöver ske. För att ta ner nya delar av berget används sprängladdningar vilket ger upphov till vibrationer i omgivningen och luftstötvågor.

Uppdrag

Efterklang har utrett hur den utökade brytningen av kalksten i området påverkar sin omgivning vad gäller buller och vibrationer. Uppdraget har innefattat kontrollmätningar vid bostäder och vid bullrande maskiner, beräkningar av spridningen i omgivningen vid olika framtida scenario och rådgivning avseende bullerdämpande åtgärder för att gällande riktvärden skall klaras. En viktig del i uppdraget har också varit att studera hur verksamhetens kalkstenstransporter påverkar de boende utmed vägen ut till Klintehamns hamn hur störningarna från transporterna kan begränsas.

Resultat

Efterklang har medverkat med expertutlåtande i Mark- och miljödomstolen för tillstånd till utökad kalkstensbrytning i området.

Kontaktperson
Carl Pilman
Carl Pilman