Kv. Masten, Västerås
PROJEKT

Kv. Masten, Västerås

Efterklang har utrett trafikbuller från väg och järnväg samt externt industribuller från bangård inför uppförandet av Kv. Masten.

Detaljer

Kund
Aros Bygg & Förvaltning, Sweco Architects och Castanove

År
2010-2015

Kv. Masten
Bakgrund

Kv Masten i Västerås består av tre huskroppar med bostäder. Området gränsar till Mälarbanan samt mot Djuphamnsvägen. Bangård Västerås Västra ligger ungefär 200 meter sydväst om området.

Uppdrag

Efterklang har utrett trafikbuller från väg och järnväg samt externt industribuller från bangård. Vi har även konsulterat kring val av konstruktioner och då särskilt ytterväggar, fönster och omfattande avskärmning mellan huskroppar, som ger en bullerskyddad sida mot gård för de boende. Då området ligger högt med utblick över landskapet prövades flera olika förslag på utformning i tidigt skede för att nå en optimerad utformning som både tillgodosåg möjligheten till utblickar och god ljudmiljön.

Resultat

Vackert beläget flerbostadshus med bra bullerskärmning genom en dekorativ bullervägg.

Kontaktperson
Samuel Tuvenlund
Samuel Tuvenlund