Fyrspåret Malmö-Lund
PROJEKT

Fyrspåret Malmö-Lund

På uppdrag av Trafikverket och NCC/OHLA, genomför Efterklang detaljerade mätningar och riskanalyser under byggskedet.

Detaljer

Kund
Trafikverket, NCC/OHLA

År
2017-

Bakgrund

Mellan Malmö och Lund i södra Sverige har pendlingen ökat stort under de senaste åren. För ökad kapacitet och minskas känslighet för störningar, byggs järnvägen ut från två till fyra spår. För att minska bullerstörningar byggs järnvägen i ett spårschakt på en del av sträckan, samtidigt som flera övergångar har uppförts för att minska järnvägens barriäreffekt i lokalsamhällen. Projektet inleddes år 2017 och de nya spåren förväntas tas i full drift under hösten 2023.

Uppdrag

Järnvägsutbyggnaden kan skapa vibrationer som går genom marken och upp i närliggande byggnader och känslig infrastruktur. På uppdrag av Trafikverket och NCC/OHLA, genomför Efterklang detaljerade mätningar och riskanalyser under byggskedet.

För att säkerställa att vibrationsnivåerna inte överstiger gällande riktvärden, utförs detaljerade långtidsmätningar längs med sträckan för fyrspåret. I byggskedet har vi främst fokuserat på vibrationsmätning och i vissa fall även mätt bullernivåer. För uppdraget används avancerade mätsystem, både kablade system och trådlösa mätinstrument är i bruk.

Innan byggarbetet startade gjordes riskanalyser för närliggande byggnader där mätningarna skulle bedrivas för att veta vilken grundnivå av vibrationer de behöver förhålla sig till. Mätinstrument installerades på grundmuren av byggnaderna och mätdata registreras direkt och skickas via inbyggda modem upp mätdata till ett webbaserade program. I programmet ges en total överblick över alla projekt och mätpunkter. Om ett mätinstrument ger utslag på mätvärden över den satta triggernivån skickas genast larm om detta via både sms och mejl och det är enkelt att se om registrerade larm beror på naturliga rörelser i byggnaden eller vibrationer från anläggningsarbetet. Genom att identifiera höga mätvärden kan vi flagga för entreprenören och hjälpa till med att vidta åtgärder för att minska vibrationerna. Dessa åtgärder kan till exempel innefatta användning av mindre maskiner som alstrar lägre vibrationsnivåer.

Resultat

Trots att de nya spåren sätts i bruk under hösten 2023 upphör inte mätarbetet. Efterarbetet, bland annat att riva tillfälliga spår som har använts och återställa områden vid järnvägen, kommer även det att kräva besiktningsarbete och vibrationsmätningar.

Kontaktperson
Madelene Persson
Madelene Persson