Bullerutredning, Gibraltarvallen
PROJEKT

Bullerutredning, Gibraltarvallen

Efterklangs uppdrag var att beräkna väg- och spårvagnsbuller samt utreda dess påverkan på planerad bebyggelse och befintlig byggnation.

Detaljer

Kund
Göteborgs Stad

År
2016

Detaljplan Gibraltarvallen
Bakgrund

Efterklang fick i uppdrag av Stadsbyggnadskontoret att utföra ljudmiljöutredning vid Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt i Göteborg.

Uppdrag

I uppdraget ingick att beräkna väg- och spårvagnsbuller samt utreda dess påverkan på planerad bebyggelse och befintlig byggnation. I området planeras nya lägenheter, nya student- och forskarbostäder samt verksamhetsyta. Med projektet vill man öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden.

Bullerberäkningar gjordes för förslag till utformning av planerad byggnation, med uppdaterade uppgifter avseende trafiken i området. I uppdraget utreddes vägtrafikbuller och spårtrafikbuller från Aschebergsgatan, nära Chalmersplatsen, för prognosår 2035.

Resultat

Bullerutredningen gav kunden information om bullerproblematik vid både planerade och befintliga byggnader. Med bullernivåer vid de planerade byggnaderna fick kunden viktiga uppgifter för att bestämma deras funktion och utforma planlösningar.

Kontaktperson
Javier Maresca