Nyheter

Tillsammans flyttar vi berg

Buller och vibrationer är en oönskad miljöaspekt inom täkt- och gruvsektorn – och en viktig bedömningsgrund i tillståndsansökningar samt vid periodiska kontroller av tillstånd. Med lång erfarenhet från branschen, och hundratals uppdrag i bagaget, så är Efterklang väl utrustade att stötta i dessa processer.

Lång erfarenhet

Med Efterklangs kompetens kan verksamheter på ett bra sätt säkerställa att bullernivåer är i enlighet med miljöbalken. “Vi kan genom mätning, övervakning, utredning och åtgärder minimera spridningen av buller och vibrationer till de anställdas arbetsmiljö, närliggande samhällen och känsliga naturmiljöer,” säger Pär Wigholm, Senior Akustiker på Efterklang.

Pär besitter mer än 20 års erfarenhet av ljud- och bullerfrågor, och har en bred bakgrund från anläggningsbranschen, industrin och täktverksamheter. Han ser många möjligheter för Efterklang och AFRY att knyta starka band med täkt- och gruvbranschen för att underlätta den helt nödvändiga utvinningen av material för utbyggnad av infrastruktur.

Dialog och optimering

En bra dialog och goda samhällsrelationer är viktigt för täkt- och gruvverksamheter. Även detta ett område där Efterklang kan bidra med stöd och rådgivning. “Vi kan bland annat bidra genom medverkning i samråd och med expertutlåtande vid huvudförhandlingar,” säger Pär som själv har agerat expertvitne i flera tillståndsprocesser.

“Vår expertis inom Efterklang kan också nyttjas för att optimera processer och produkter. Fel eller ineffektiv användning av utrustning kan resultera i onödig bullergenerering, vilket leder till ökade driftskostnader och kostsamma åtgärdsprogram,” förklarar han, “och med vår stora erfarenhetsbank så sitter vi på beprövade lösningar.”

Vidare förklarar han att de viktigaste och mest effektiva bulleråtgärderna är att åtgärda själva bullerkällan, det vill säga att använda så lågbullrande utrustning som möjligt. Den pågående elektrifieringen av fordon och lastmaskiner kommer ha en stor inverkan på typiska bullerkällor i täkter och gruvor.

Pär ser goda möjligheter, att tillsammans med andra teknikområden på AFRY, erbjuda bra helhetslösningar till kunder inom täk- och gruvsektorn. “Tillsammans kan vi flytta berg,” avslutar han.

Pär Wigholm är en av Efterklangs anställda som medverkar på SBMIs branschdag.