E.ON, Högbytorp
PROJEKT

E.ON, Högbytorp

Efterklang har sedan 2018 utvärderat buller från E.ON:s avfallshanteringsanläggning i Högbytorp.

Detaljer

Kund
E.ON

År
2018-

Our projects - Noise - EON
Bakgrund

Efterklang har sedan 2018 utvärderat buller från E.ON:s avfallshanteringsanläggning i Högbytorp. Denna är en toppmodern anläggning med en systemintegrerad cirkulär lösning. Genom E.ON:s nära samarbete med återvinningsföretaget Ragn-Sells kan material- och energiåtervinning integreras på ett unikt, effektivt och hållbart sätt, vilket i sin tur genererar elektricitet, värme, biogas och biogödsel från restprodukter. 

Uppdrag

Eftersom Efterklang varit involverade redan vid planeringen av E.ON:s anläggning i Högbytorp så har vi fått möjligheten mäta och kvantifiera buller i flera olika etapper, alltifrån byggnationsfasen till idrifttagandet av anläggningen. 

Resultat

Genom kontinuerlig övervakning av buller från byggarbetsplatsen kan krav enligt gällande bullerföreskrifter kontrolleras och verifieras, och vid behov kan nödvändiga bullerskyddsåtgärder vidtas, t ex genom bullerreducerande åtgärder eller genom att schemalägga bullrande byggarbeten till mindre känsliga tider på dygnet.

Den kontinuerliga tillsynen av buller från anläggningen efter dess idrifttagande säkerställer att de föreskrivna bullerkraven uppfylls, vilket är nödvändigt för att bedriva verksamheten på längre sikt. Genom ett proaktivt och transparent arbete med bullerrelaterade frågor klargör E.ON för tillsynsmyndigheter och närboende att buller tas på allvar.

Kontaktperson
Efterklang employee
Peter Arbinge